2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ

Η Πανελλήνια Ένωση Μικρομεσαίων Ιχθυοκαλλιεργητών (ΠΑΝΕΜΜΙ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», υλοποιεί την Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων της Οικονομίας για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του κλάδου ιχθυοκαλλιεργητών σε ειδικότητες Αγροδιατροφής», με κωδικό ΟΠΣ 5035122.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν Αίτηση για συμμετοχή στη πράξη από 28/07/2023 έως και 03/08/2023 (ώρα 23:59)

(διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ)